Bolesława Chrobrego 30/1, Bytom

Telefon: 792 348 960

ZAŁĄCZNIK NR 1 b do INSTRUKCJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ:

Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna
Lek. Dentysta Wojciech Tatarczyk
41-902 Bytom
ul.Chrobrego 30/1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Lek. Dentysta Wojciech Tatarczyk z siedzibą w Bytomiu przy ul. Chrobrego 30/1, którego reprezentuje Wojciech Tatarczyk – kierownik podmiotu.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: biuro obsługi księgowej, firma wspomagająca prowadzenie PWDL, laboratoria techniczno – dentystyczne i diagnostyczne oraz osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 29 ust 1.
  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
  6. W zakresie działalności leczniczej, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.